องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 

01
02
03

 

04
05
06

 

วันนี้ 29สิงหาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รับฟังบรรยายสรุป โดยนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 และนายพรเทพ บุณยผลึก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ด้านการบริหารจัดการจัดน้ำในพื้นที่โครงการและรอบขอบพรุโต๊ะแดง พร้อมทั้ง ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ ประตูระบายน้ำ กลางคลองมูโนะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ต่อมา องคมนตรีและคณะ ติดตามการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ทั้งการจัดการแยกน้ำจืดน้ำเปรี้ยวออกจากกัน การส่งน้ำเพื่อนำน้ำจืดไปชะล้างและปรับปรุงคุณภาพดินเปรี้ยวบริเวณบ้านโคกอิฐ-โคกใน และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจำนวน 7,470 ไร่ ในพื้นที่ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

จากนั้น องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังแปลงนาบ้านโคกอิฐ-โคกใน ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก รับฟังบรรยายสรุปการขยายผลการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับราษฎรและมอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงสีข้าว กลุ่มข้าวซ้อมมือโคกอิฐ-โคกใน กิจกรรมการผลิตข้าวซ้อมมือ และร่วมหว่านข้าวในแปลงนาร่วมกับเกษตรกร ณ แปลงนาบ้านโคกอิฐ-โคกใน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านบาวง (เกาะโล๊ะโหนด) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ ก่อสร้างเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรเกาะโล๊ะโหนด บ้านบาวง หมู่ที่ 2 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ราษฎร 33 ครัวเรือน พื้นที่ทำนา 139 ไร่ ให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร และการอุปโภคตลอดทั้งปี พร้อมทั้ง มอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริแก่ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร และพบปะเกษตรกร ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ณ โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านบาวง (เกาะโล๊ะโหนด) อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

1460

0.png0.png1.png9.png1.png7.png0.png1.png
01 เมษายน 2563
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari