คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพระบบการกระจายน้ำแบบน้ำหยด ในแปลงเพาะปลูก ด้วยพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริ