องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
 
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมี นายพงศธร ศิริอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) ผู้แทนกรมชลประทาน นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 กิตติ์ชญชาต เสมคำ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี นายพีรสิชฌ์ อนันต์วณิชย์ชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการติดตามฯ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
 
ในการนี้ ผู้แทนกรมชลประทาน ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่อยู่ระหว่างการติดตามและขับเคลื่อน จำนวน 2 โครงการ คือ 1. โครงการอ่างเก็บน้ำรางขยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ความสูง 12 เมตร ยาว 160 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 150,000 ลบ.ม. มีแผนงานก่อสร้างในปี 2566 ปัจจุบันกรมชลประทานได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามมติคะกรรมการการกลั่นกรอง ฯ เพื่อการขออนุญาตศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี 2.โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโปร่งพรหมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตร พื้นที่บริเวณโครงการอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภค มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ความสูง 19 เมตร ยาว 152 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 206,423 ลบ.ม. มีแผนงานก่อสร้างในปี 2567 กรมชลประทาน ส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ ฯ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง การพิจารณาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจากคณะกรรมการกรมอุทยาน ฯ
 
หลังจากนั้น องคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำบ้านพุขี้เหล็ก ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรีสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านพุขี้เหล็ก เป็นแหล่งน้ำชลประทานขนาดเล็ก มีขนาดความจุที่ระดับเก็บกักประมาณ 250,000 ลูกบาศก์เมตร กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2530 เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎร แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของราษฎรในพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งซึ่งมีปริมาณการเก็บกักน้ำค่อนข้างน้อย ส่งผลให้ราษฎรขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร แต่หลังจากโครงการฝายทดน้ำวังครกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2564 สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 800 ไร่ นอกจากนี้ ยังช่วยผันน้ำไปช่วยเสริมให้แก่อ่างเก็บน้ำบ้านบึงใต้ และอ่างเก็บน้ำบ้านพุขี้เหล็ก ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี

1460

0.png0.png8.png3.png8.png8.png6.png6.png
28 มิถุนายน 2565
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari