องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ปรึกษาอนุกรรมการ ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ในส่วนของกรมชลประทาน นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายพงศธร ศิริอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) นายชุตินทร เพ็ชรไชย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 101 และห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพมหานคร
 
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลสรุปภาพรวมสถานะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 113 โครงการ รวมไปถึง ผลสรุปภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน 140 โครงการ ตลอดจนการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่อยู่ในกระบวนการที่หน่วยงานจะต้องประสาน ติดตาม เร่งรัด จำนวน 4 โครงการ โดยแบ่งเป็นกลุ่มโครงการที่ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นต่าง จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีสุกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง และโครงการที่ต้องพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมาะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการดำเนินงาน และลดระยะเวลาการดำเนินงานให้กระชับรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งร่วมกันบูรณาการเพื่อผลักดันให้โครงการต่างๆ สามารถดำเนินการไปได้ตามแผนที่กำหนด เพื่อประชาชนในพื้นที่จะได้ใช้ประโยชน์จากโครงการเหล่านี้ในเร็ววัน

1460

0.png0.png8.png6.png0.png8.png4.png5.png
12 สิงหาคม 2565
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari