องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สุราษฎร์ธานี

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
 
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยนายปวัตร์ นวะมะรัตน รักษาราชการแทนเลขาธิการ กปร. โดยมีนายชุตินทร เพ็ชรไชย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 15 นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน 7 ท่าอากาศยานทหารกองบิน 7 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ในการนี้ นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝายบ้านปลายน้ำตกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการฝายบ้านเขาเพ-ลา และสถานีสูบน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยนายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 15 ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีสุกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ต่อมาในช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะฯ ได้เดินทางไปยังโครงการฝายบ้านปลายน้ำตกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งพบปะราษฎรผู้ได้รับประโยชน์ และตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่โครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2548 โดยฝายบ้านปลายน้ำตกฯ มีลักษณะโครงการเป็นฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สันฝายสูง 2.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ ความยาวรวม 8,640 เมตร บ่อพักน้ำ ขนาดความจุ 78 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 แห่ง และจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านน้ำตกเพื่อผลผลิตขึ้น เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านคลองรอก หมู่ที่ 15 และบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนประมาณ 417 ครัวเรือน ราษฎร 1,384 ราย รวมทั้งส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ประมาณ 808 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
จากนั้น องคมนตรี และคณะฯ ได้เดินทางไปยังโครงการฝายบ้านเขาเพ-ลา และสถานีสูบน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งพบปะราษฎรผู้ได้รับประโยชน์ และตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่โครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายบ้านเขาเพ-ลา และสถานีสูบน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยมีลักษณะโครงการเป็นฝายคอนกรีต สันฝายสูง 2.50 เมตร ยาว 63.00 เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ ความยาว 4,170 เมตร บ่อพักน้ำ 2 แห่ง ขนาดความจุ 500 ลูกบาศก์เมตร และความจุ 1,000 ลูกบาศก์เมตร และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถจัดหาน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรตำบลสมอทอง ประมาณ 1,285 ครัวเรือน ราษฎร 4,465 ราย อีกทั้งยังเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ ประมาณ 125 ไร่ รวมทั้งเป็นน้ำต้นทุนสำรองสำหรับใช้ในพื้นที่ตำบลสมอทอง และตำบลประสงค์
 
ข่าว/ภาพ : กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1460

0.png0.png9.png1.png7.png4.png8.png9.png
30 พฤศจิกายน 2565
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari