สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว จ.นครนายก
 
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) เวลา 13.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนายวสันต์ พรหมดีสาร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครนายก และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
 
ในการนี้ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้กราบบังคมทูลรายงาน แผนการบริหารจัดการน้ำจังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566 โดยกรมชลประทาน ได้มีการวางแผนในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2565- พ.ศ. 2566 โดยพิจารณาจากปริมาณน้ำใช้การ ที่คงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ของแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดนครนายก รวม 8 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การประมาณ 243 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับการจัดสรรน้ำจะพิจารณาลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ ตามลำดับ ดังนี้
1. จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้ง
2. จัดสรรน้ำรักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็ม
3. จัดสรรน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝน หากเกิดฝนทิ้งช่วง (เพื่ออุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2566)
4. จัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร ในเขตชลประทาน 145,000 ไร่
5. จัดสรรน้ำเพื่ออุตสาหกรรม
ซึ่งปริมาณน้ำใช้การมีเพียงพอต่อทุกกิจกรรมการใช้น้ำในจังหวัดนครนายก รวมทั้งพื้นที่ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและโรงเรียนทหารการสัตว์ ตลอดฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2565- พ.ศ. 2566 และฤดูฝน ปี พ.ศ. 2566
 
ข่าว : กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน
ภาพ : สุกฤษฏิ์ , รร.จปร.