องคมนตรี ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเลย

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และคณะอนุกรรมการฯ โดยมีนายพงศธร ศิริอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) นายอภิชาต ชุมนุมมณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสิงหา ผจงกิจการ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย
 
ในการนี้ กรมชลประทานได้บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำปัจจุบัน และรายงานสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมสรุปผลการดำเนินงานโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
ต่อมา คณะได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ใช้น้ำ พร้อมบรรยายสรุปข้อมูลจำนวน 3 โครงการ
ได้แก่ 1. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการชลประทานลุ่มน้ำเลย โดยพิจารณาวางโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำเลย เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในลุ่มน้ำเลยทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี โดยอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบฯ เริ่มก่อสร้างในปี 2561 แล้วเสร็จเมื่อปี 2564 มีขนาดความจุ 7.43 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีน้ำต้นทุนสนับสนุนให้แก่ราษฎรเพื่ออุปโภคบริโภค จำนวน 7 หมู่บ้าน รวม 2,200 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้ 7,348 ไร่
2. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร โดยอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2564 มีขนาดความจุ 638,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีน้ำต้นทุนสนับสนุนให้แก่ราษฎรเพื่ออุปโภคบริโภค จำนวน 6 หมู่บ้าน รวม 840 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้ 1,628 ไร่
3. โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำเลย ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริ ไว้เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 โดยอ่างเก็บน้ำมีขนาดความจุ 35.807 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีน้ำต้นทุนสนับสนุนให้แก่ราษฎรเพื่ออุปโภคบริโภค จำนวน 27 หมู่บ้าน รวม 5,960 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้ 24,590 ไร่
 
ข่าว : กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภาพ : สำนักงานชลประทานที่ 5

1460

0.png0.png9.png4.png9.png8.png6.png0.png
03 กุมภาพันธ์ 2566
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari