กรมชลประทาน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
วันที่ 11 มกราคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดตาก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
 
สำหรับศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนธนาคารออมสินอุปถัมป์ (บ้านเทอคี) หมู่ที่ 8 บ้านห้วยสินา ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ปัจจุบันใช้น้ำร่วมกับราษฎรหมู่บ้านห้วยสินา จากประปาภูเขาของหมู่บ้าน และประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน อยู่เป็นประจำทุกปี ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และกรมป่าไม้ ร่วมพิจารณาแนวทางการจัดหาแหล่งน้ำให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนธนาคารออมสินอุปถัมป์ (บ้านเทอคี) หมู่ที่ 8 บ้านห้วยสินา ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง โดยก่อสร้างฝายทดน้ำบริเวณห้วยสินา ความยาวประมาณ 8 เมตร ความสูง ประมาณ 1.50 เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำความยาวประมาณ 3,000 เมตร และก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของโรงเรียนและราษฎรบ้านห้วยสินา จำนวน 49 ครัวเรือน ส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของโรงเรียนประมาณ 3 ไร่ และพื้นที่การเกษตรของราษฎรอีกประมาณ 30 ไร่
 
จากนั้นในช่วงบ่าย ทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย หมู่ที่ 5 บ้านตีนดอย ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปัจจุบันได้ใช้น้ำจากประปาภูเขาหมู่บ้านห้วยผารู ร่วมกับราษฎรหมู่บ้านตีนดอย และระบบบาดาลน้ำตื้น ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และกรมป่าไม้ ร่วมพิจารณาแนวทางการจัดหาแหล่งน้ำให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย หมู่ที่ 5 บ้านตีนดอย ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง โดยการก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยผารู ความยาว 15 เมตร ความสูง 1.50 เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำความยาวประมาณ 3,200 เมตร จำนวน 2 แห่ง และก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด 80 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของโรงเรียน และ ราษฎรบ้านตีนดอย หมู่ที่ 5 จำนวนทั้งสิ้น 85 ครัวเรือน รวมถึงส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของโรงเรียนประมาณ 20 ไร่ และพื้นที่การเกษตรของราษฎรในพื้นที่อีกประมาณ 180 ไร่
 
ข่าว : รัตนาพร
ภาพ : สุกฤษฎิ์

1460

0.png0.png9.png4.png9.png8.png6.png2.png
04 กุมภาพันธ์ 2566
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari