กรมชลประทาน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.25 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีนายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 17 นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
 
ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต ใช้น้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จาก 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการฝายบ้านไอร์บือแต ก่อสร้างโดยกรมชลประทาน แล้วเสร็จเมื่อปี 2538 ลักษณะโครงการเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ต่อมาในปี 2562 กรมชลประทานได้ก่อสร้างระบบส่งน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ ซึ่งสามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านไอร์บือแต ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส รวม 365 ครัวเรือน ราษฎร 750 ราย และ 2) โครงการฝายบ้านไอร์กาแซ ก่อสร้างโดยกรมชลประทาน แล้วเสร็จเมื่อปี 2553 ลักษณะโครงการเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร และในปี 2557 กรมชลประทานได้ก่อสร้างระบบส่งน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ ซึ่งสามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้แก่ราษฎรบ้านไอร์กาแซ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส รวม 329 ครัวเรือน ราษฎร 1,070 ราย ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 700 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
 
ต่อมา เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีนายพรเทพ บุณยะผลึก ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปัตตานี นายจงกรม สมพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ด้วย
 
ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 ใช้น้ำจากบ่อบาดาล และน้ำจากคลองชลประทานเป็นหลัก ซึ่งในปี 2559 กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกสระเก็บน้ำ พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำภายในโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้มีน้ำอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ต่อมาเมื่อปี 2565 กรมชลประทานได้ปรับปรุงระบบระบายน้ำให้แก่โรงเรียนและชุมชนบ้านบูกาสาแลแม จำนวน 75 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรประมาณ 1,250 ไร่
 
ข่าว : กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภาพ : สำนักงาน กปร. และ สำนักงานชลประทานที่ 17