สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09:25 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีนายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. นางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน ผู้แทนกรมชลประทาน นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พร้อมด้วยนายไพศาล พงศ์นรภัทร รองผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่13 นายประศาสน์ สุขอินทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 
ปัจจุบันศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนมกราคมจะใช้น้ำจากระบบประปาภูเขา ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน ใช้น้ำจากการสูบน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมระบบกระจายน้ำและถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง ซึ่งกรมชลประทานดำเนินการทั้ง 2 ระบบแล้วเสร็จในปี 2564
 
ต่อมา เวลา 13:30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีนายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร.นางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน ผู้แทนกรมชลประทาน นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พร้อมด้วยนายพรชัย ภู่พร้อมพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานสำนักชลประทานที่13 นายกิตติ์ชญชาต เสมคำ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ใช้น้ำจากบ่อน้ำบาดาล จำนวน 2 บ่อ ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง และระบบท่อส่งน้ำจากฝายทดน้ำห้วยคลุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งกรมชลประทานก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2548 สำหรับดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น อุปโภคบริโภค ทำการเกษตรสำหรับอาหารกลางวัน ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
 
ข่าว : กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภาพ : สำนักงาน กปร.