สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา จ.นครพนม

          วันนี้ (3 มี.ค. 66) เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีนายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. นางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายธีรนันต์ เจริญศิริมณี ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ สำนักงาน กปร. พร้อมด้วยนายวุฒิชัย ศรีทอง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 7 และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
 
ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา ใช้น้ำจากบ่อน้ำบาดาล หอถังสูง ขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง สระเก็บน้ำภายในโรงเรียน 2 แห่ง ความจุรวมประมาณ 7,800 ลูกบาศก์เมตร และน้ำจากลำห้วยเจ็ดระคาน สำหรับดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น อุปโภคบริโภค ทำการเกษตรสำหรับอาหารกลางวัน แต่พบว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมิถุนายน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำไม่เพียงต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร กอปรกับหอถังสูงที่ใช้เก็บกักน้ำมีสภาพชำรุดไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน
 
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้ กรมชลประทานพิจารณาแนวทางจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา โดยดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบส่งน้ำด้วยท่อความยาวประมาณ 700 เมตร จากลำห้วยเจ็ดระคาน และซ่อมแซมปรับปรุงหอถังสูง ขนาด 3,000 ลิตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยาได้เพียงพอตลอดทั้งปี และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรราษฎรบริเวณใกล้เคียง ประมาณ 20 ไร่
 
ข่าว : กปร.
ภาพ : กปร.