องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

338131792 539634628064096 1213528820658393628 n

337700216 2409044332594035 4498035886709877180 n

 

 

 

337999549 938162357233719 1463723777939457487 n

337653704 558368329450272 3191751866326658763 n

 

 

วันนี้ (25 มีนาคม 2566) เวลา 09.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยนางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ โดยมี นายชุตินทร เพ็ชรไชย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรหมู่บ้านทะเลปัง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยนายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตามที่นางพิมพ์พิศา จันทร์นวล ราษฎรหมู่ที่ 2 ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ทางกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2563 ประกอบด้วย 4 กิจกรรม 1.งานขุดลอกแก้มลิงแห่งที่ 1 ความจุประมาณ 150,000 ลูกบาศก์เมตร เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ 2.งานขุดลอกแก้มลิงแห่งที่ 2 ความจุประมาณ 12,000 ลูกบาศก์เมตร เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 3.ก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้า-รับน้ำออก และระบบท่อ และ 4.ก่อสร้างอาคารระบายน้ำ สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 2 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ประมาณ 530 ไร่ ซึ่งประกอบด้วย นาข้าว 500 ไร่ พืชสวนผสม 30 ไร่ และประปาชุมชน ประมาณ 140 ครัวเรือน ปัจจุบันมีการก่อตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานสระเก็บน้ำทะเลปัง


ข่าว : กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภาพ : สำนักงานชลประทานที่ 15