ครบรอบ 38 ปี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ...

 

 

343755204 597615365648527 7590599812785059631 n

343923353 181700841028316 3056140716810958945 n

 

 

 

343748880 6030058270419079 3742475343816622755 n

344032271 544286160970053 5851544298644544181 n

 

 

ครบรอบ 38 ปี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน

กรมชลประทาน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อครั้งวันที่ 29 เมษายน 2528 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธาน เปิดศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร และทรงปลูกต้นพลอง บริเวณหน้าอาคาร
ศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่กรมชลประทาน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของกรมชลประทานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านวิชาการ บุคลากร และการปฏิบัติงาน อันจะเป็นผลให้งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นอกจากการสร้างศูนย์วิศวกรรมการชลประทานที่มอบให้แก่ชลประทานแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับศูนย์วิศวกรรมชลประทานต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2528 – 2532 โดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ มาเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน ซึ่งปฏิบัติงานในศูนย์แห่งนี้
อนึ่ง ศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน ประกอบไปด้วยอาคารและอุปกรณ์ โดยแยกสถานที่ก่อสร้างออกเป็น 2 แห่ง คือ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานที่กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร และอาคารวิจัยทดลองที่กรมชลประทาน ถนนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี