องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

 

345918646 1450072569150440 6714552783960071990 n

345442477 1301035224089674 7402801928999224394 n

346089692 1332493753968299 7136445000592815132 n

 

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2566) เวลา 10.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยนางพิชญดา หัศภาค รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และคณะอนุกรรมการฯ โดยมีนายพงศธร ศิริอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายกิตติ์ชญชาติ เสมคำ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี นายสมศักดิ์ ทรงแสงจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างขนาดเล็กที่ 13 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน (พุน้ำร้อนโป่งกระทิง) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ในการนี้ กรมชลประทาน ได้รายงานสรุปผลการบริหารการจัดการน้ำภาพรวมทั่วประเทศ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดราชบุรี พร้อมรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการอ่างเก็บน้ำรางขยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ และ 2) โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโปร่งพรหมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เพื่อใช้ประกอบการเพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

ต่อมา องคมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2545 มีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมแบ่งโซน (Zone Type Dam) ความยาว 385.05 เมตร ความกว้าง 10.00 เมตร ความสูง 32.00 เมตร ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก 23 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทาน 2,699 ไร่ ปัจจุบันมีการจัดตั้งสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน คือกลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย

จากนั้นได้ไปเยี่ยมชมพื้นที่การเกษตรของราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 แปลงไม้ผล บ้านสวนตาชัช ทุเรียนอารมณ์ดี และ จุดที่ 2 แปลงมันเทศญี่ปุ่นของ นายเพลิน แดงสะอาด