องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

 

 

346270083 145579628375542 4673471729830237007 n

346270083 145579628375542 4673471729830237007 n

 

 

 

345859914 987435902442502 5428994863589584787 n

346629673 672193658050334 8728208158702747186 n

 

 

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยนางพิชญดา หัศภาค รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และคณะอนุกรรมการฯ โดยมีนายพงศธร ศิริอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายกิตติ์ชญชาติ เสมคำ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งศาลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2531 มีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมแบ่งโซน (Zone Type Dam) ความยาว 229.00 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร ความสูง 13.00 เมตร ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค เพียงพอตลอดทั้งปี มีพื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งศาลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมาชิกจำนวน 107 ราย จากนั้นได้ไปเยี่ยมชมพื้นที่การเกษตรของราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งศาลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ แปลงปลูกผักของนางสาวนิตยา เชื้อดี