องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

 

 
58576175 2943953845677636 397152889966952448 n
58704232 2943954725677548 2257902781824237568 n
 

 

 

 

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เป็นผู้แทนกรมชลประทาน บรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ตัวแทนราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย จากนั้นองคมนตรีพร้อมคณะได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยลอยและราษฎรในพื้นที่ จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณพื้นที่โครงการฯ และปล่อยพันธุ์ปลาลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำฯ
 
สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก (ฎีกาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555)ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ขนาดความจุ 501,000 ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ โดยส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกให้กับราษฎร โดยใช้ระบบเหมืองฝายเดิม ช่วยพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน ได้ประมาณ 1,200 ไร่ และฤดูแล้งได้ประมาณ 280 ไร่ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรในเขตโครงการฯ และบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ยังสามารถบรรเทาความเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัยด้านท้ายน้ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวของราษฎร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด รวมถึงสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่บริเวณโครงการอีกด้วย
 
ในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (เป็นโครงการพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ทรงรับเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557) เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้นายวิรัตน์ เจนจบ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นผู้บรรยายสรุปโครงการฯ จากนั้นองคมนตรีและ คณะได้พบปะพูดคุยกับราษฎรผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการฯ พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการฯ และพบปะราษฎรที่มาต้อนรับ หลังจากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่โครงการฯ
สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้ว โดยสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ 1,500 ไร่ และในฤดูแล้งได้ 500 ไร่ ช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยทางด้านท้ายน้ำที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด เป็นแหล่งท่องเที่ยวของราษฎร สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่บริเวณโครงการ ตลอดจนช่วยลดปริมาณตะกอนที่จะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ ทำให้ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำดีขึ้น และยืดอายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ ราษฎรในพื้นที่สามารถทำการเกษตรปลูกพืชหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 

 

1460

0.png0.png3.png1.png6.png4.png1.png9.png
27 ตุลาคม 2563
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๓ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari