องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สุราษฎร์ธานี

 

 
58576175 2943953845677636 397152889966952448 n
58704232 2943954725677548 2257902781824237568 n
 

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการฝายคลองท่ากระจาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วย นายวิชวิทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอท่าชนะ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ และนายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝายคลองท่ากระจาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ พื้นที่หมู่.1 ต.คลองพา หมู่ 2 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
 
โครงการฝายคลองท่ากระจาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีความทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรเนื่องจาก ที่ผ่านมาราษฎรในพื้นที่จะอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติคือคลองท่ากระจาย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญในการผลิตน้ำประปาให้แก่ชุมชน แต่เนื่องจากพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูงและภูเขาสูง จึงประสบกับปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ตามที่ราษฎรหมู่ 1 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ ที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
กรมชลประทานรับสนองพระราชดำริโดยได้ดำเนินการโครงการฝายคลองท่ากระจาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างฝายชนิดกล่องหิน (Gabion Mattress) สูง 3 เมตร ยาวประมาณ 45 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 150,000 ลบ.ม. แล้วเสร็จใน ปี. 2562 สามารถระบายน้ำหลาก ได้มากกว่า 569.68 ลบ.ม. / วินาที ใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค สนับสนุนระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.คลองพา ม.2 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ประมาณ 581 ครัวเรือน ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ 700 ไร่ และยังช่วยสามารถบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำได้อีกด้วย รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพาและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา มีน้ำดิบพร้อมสำหรับผลิตน้ำประปาให้บริการแก่ประชาชน
 
ในการนี้ คณะองคมนตรี ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้อุทิศที่ดิน จำนวน 3 ราย ในการก่อสร้างโครงการฝายคลองท่ากระจาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และร่วมปลูกหญ้าแฝก ซึ่งทำหน้าที่เปรียบเสมือนแนวรั้วช่วยในการกักเก็บตะกอนดิน กรองเศษซากพืช และปล่อยให้น้ำส่วนหนึ่งผ่าน เพื่อช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน และเก็บรักษาความชื้นในดิน พร้อมทั้ง พบปะราษฎรกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฝายคลองท่ากระจาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทั้งนี้ นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดี กรมชลประทาน ได้กล่าวว่า ทางกรมชลประทาน และ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนาการทำงานให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขสูงสุดของพี่น้องเกษตรกรและราษฎร ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีความห่วงใย ต่อราษฎร และพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ

1460

0.png0.png5.png3.png7.png4.png5.png8.png
23 กรกฎาคม 2564
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๔ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari