องคมนตรี ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดระยอง

 

 
58576175 2943953845677636 397152889966952448 n
58704232 2943954725677548 2257902781824237568 n
 

 

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะฯ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 และนายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ จังหวัดระยอง
 
สำหรับโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโครงการที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการการฝึกอาชีพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน ปัจจุบันได้มีการพัฒนาฐานการเรียนรู้ ปรับปรุงจุดสาธิตต่างๆ ให้พร้อมต่อการบริการ จำนวน 7 ฐาน 33 จุดการเรียนรู้
 
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้กล่าวถึงแผนพัฒนาศูนย์ ตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนดีขึ้น โดยมีแผนดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ ประกอบด้วย การปรับปรุงระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำดอกกราย การซ่อมแซมคูส่งน้ำภายในศูนย์ฯ และการทำ SMART SYPHON เป็นต้น
 
ในการนี้ องคมนตรีและคณะ ได้ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ศูนย์ฯ จำนวนทั้งหมด 7 หน่วยงาน ประกอบด้วยงานชลประทาน งานประมง งานปศุสัตว์ งานส่งเสริมการเกษตร งานพัฒนาที่ดิน งานกรมการข้าว งานวิชาการเกษตร พร้อมกับร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำดอกกราย เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศต่อไป
 
ด้านนายสุรชัย นำนาผล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง ได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน รวมถึงทิศทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดระยองอีกด้วย

1460

0.png0.png4.png7.png2.png5.png0.png2.png
12 พฤษภาคม 2564
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๔ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari