กรมชลประทาน ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี ดร.วัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน
 
ในการนี้ นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน โดยได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงาน การจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของชุมชน และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนุชเทียน ซึ่งกรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฝายบ้านชำนาญจุ้ย พร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีลักษณะเป็นฝายหินก่อกั้นลำห้วยเปิบ พร้อมระบบกระจายน้ำโดยใช้ท่อส่งน้ำชนิดท่อพีวีซี ความยาว 3,350 เมตร และบ่อพักน้ำขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 แห่ง สำหรับในปี 2564 นี้ ได้ดำเนินการขยายผลระยะที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอโดยเฉพาะด้านการเกษตร ด้วยการก่อสร้างระบบส่งน้ำความยาว 5,900 เมตร และบ่อพักน้ำขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มเติมอีก 6 แห่ง แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา สามารถช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรประมาณ 750 ไร่ จำนวน 2 หมู่บ้าน 60 ครัวเรือน ได้แก่ บ้านชำนาญจุ้ย และบ้านนุชเทียน อีกทั้งยังส่งน้ำสนับสนุนน้ำให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียนได้อีกด้วย
 
 

1460

0.png0.png6.png0.png0.png1.png3.png9.png
24 กันยายน 2564
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๔ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari