กรมชลประทาน ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
 
 
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี ดร.วัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน
 
ในการนี้ นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ โดยได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงาน การจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของชุมชน และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านลาดเรือ ซึ่งกรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฝายบ้านลาดเรือพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยใช้งบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เพื่อก่อสร้างฝายในลำห้วยขมึง มีลักษณะเป็นฝายหินก่อ พร้อมระบบกระจายน้ำโดยใช้ท่อส่งน้ำชนิดท่อพีวีซี ความยาว 7,800 เมตร และบ่อพักน้ำขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 8 แห่ง ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ดำเนินการขยายผลระยะที่ 2 ด้วยงบปกติของกรมชลประทาน ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำความยาว 9,900 เมตร และบ่อพักน้ำขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มเติมอีก 12 แห่ง แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2559 สามารถช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ทั้งทางด้านอุปโภคบริโภค และพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,500 ไร่ จำนวน 3 หมู่บ้าน 240 ครัวเรือน ได้แก่ บ้านลาดเรือ บ้านขวดน้ำมัน และบ้านนาตอน ทั้งยังส่งน้ำสนับสนุนน้ำให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือได้อีกด้วย นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังมีแผนปรับปรุงระบบส่งน้ำเพิ่มเติมโดยแยกแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะสนับสนุนให้กับพื้นที่การเกษตรครอบคลุมทั้ง 3 หมู่บ้าน
 
สำหรับแนวทางในการปรับปรุงดังกล่าวนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาร่วมกันในการจัดหาน้ำ และบริหารจัดการน้ำให้มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ปริมาณน้ำต้นทุน และพันธุ์พืชการเกษตรที่ราษฎรเพาะปลูก เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และมีน้ำเพียงพอใช้ตลอดทั้งปี

1460

0.png0.png6.png0.png0.png1.png0.png2.png
24 กันยายน 2564
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๔ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari