กรมชลประทาน ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
 
วันนี้ (20 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี ดร.วัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายธีรนันต์ เจริญศิริมณี ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร และ นายอภิวัฒน์ ชนะสงคราม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13
 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้ กรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 และหมู่บ้านใกล้เคียง
 
ในการนี้ นายอภิวัฒน์ ชนะสงคราม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส กราบบังคมทูลรายงานโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 และราษฎรหมู่ที่ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทานก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากฝายตืองอ ความยาวรวม 6,714 เมตร พร้อมสร้างถังเก็บน้ำ ความจุ 800 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง และก่อสร้างรางน้ำฝนพร้อมถังเก็บน้ำฝน จำนวน 5 แห่ง เพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภครวมถึงการเกษตรอย่างเพียงพอ โดยกรมชลประทานมีแนวทางบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ 1.ตรวจสอบและจัดการการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนฯ ราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำ 3.กำหนดมาตรการการใช้น้ำให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำต้นทุน 4.การจัดรอบเวรสำหรับการส่งน้ำและใช้น้ำ เช่น ในช่วงกลางวันจะส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ส่วนช่วงกลางคืนจะส่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัจจุบันโรงเรียนดังกล่าวและหมู่บ้านใกล้เคียงใช้น้ำจากโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 และราษฎรหมู่ที่ 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำเดิมจากฝายตืองอ พร้อมสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มเติม
 
การนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งเพิ่มเติมให้ส่งเสริมการปลูกพืชในพื้นที่ให้เหมาะกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่
 

1460

0.png0.png6.png4.png7.png7.png2.png3.png
18 ตุลาคม 2564
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๔ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari