กรมชลประทาน ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
 
วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี ดร.วัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายธีรนันต์ เจริญศิริมณี ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร และ นายอภิวัฒน์ ชนะสงคราม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบันโรงเรียนและหมู่บ้านใกล้เคียงใช้น้ำจากโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ และราษฎรหมู่ที่ 1, 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำเดิม พร้อมสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ
 
ในการนี้ นายอภิวัฒน์ ชนะสงคราม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส กราบบังคมทูลรายงานโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ และราษฎรหมู่ที่ 1, 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทานก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากฝายบ้านละโอ ความยาวรวม 5,375 เมตร พร้อมปรับปรุงฝายทดน้ำเดิม จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างรางน้ำฝนพร้อมถังเก็บน้ำฝน เพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ โดยกรมชลประทานมีแนวทางบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ 1.ตรวจสอบและจัดประชุมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนฯ ราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำ และการจัดรอบเวรสำหรับการส่งน้ำและใช้น้ำ เช่น ในช่วงกลางวันจะส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ส่วนช่วงกลางคืนจะส่งน้ำเพื่อการเกษตร 2.สำหรับปัญหาน้ำขุ่นในช่วงฤดูฝนนั้น ในช่วงที่ฝนตกหนักซึ่งจะมีน้ำขุ่นมากควรให้ใช้น้ำจากถังสำรองหรือถังเก็บน้ำฝนในพื้นที่ก่อน และดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนฯ ราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาติดตั้งถังกรองน้ำเพิ่มเติมต่อไป
 

1460

0.png0.png7.png8.png0.png5.png8.png7.png
20 มกราคม 2565
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๔ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari