สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี...

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมฯ จ.ตาก
 
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำโดยการก่อสร้างฝายห้วยแม่ตาวพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นั้น กรมชลประทานได้ดำเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้มีการวางแผนดำเนินการแบ่งเป็นระยะดังนี้
 
1. แผนงานระยะสั้น ปี 2562 กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างฝายห้วยแม่ตาวพร้อมระบบส่งน้ำ ประกอบด้วย ฝายสันมนความยาว 15 เมตร สูง 2.50 เมตร ท่อส่งน้ำขนาด 6 นิ้ว แบบท่อคู่ ความยาว 11,500 เมตร พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 แห่ง และถังเก็บน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง ดำเนินงานแล้วเสร็จและสามารถใช้การได้ดี พร้อมสนับสนุนน้ำให้ราษฏรในพื้นที่ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
2. แผนงานระยะยาว ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตาวพร้อมระบบส่งน้ำขนาดเล็ก โดยจะก่อสร้างทำนบดิน ความยาว 298 เมตร สูง 24 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 910,000 ลูกบาศก์เมตร และท่อส่งน้ำ ขนาด 6 นิ้ว ความยาว 3.170 กิโลเมตร พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง ปัจจุบันสำนักงาน กปร. ได้อนุมัติงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 อยู่ระหว่างรอการโอนจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ กรมชลประทานได้มีแผนเพิ่มศักยภาพและสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตาวขนาดกลาง โดยเตรียมสำรวจ ออกแบบ รวมถึงแผนงานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE) ปี 2566 เนื่องจากมีพื้นที่น้ำท่วมป่าอนุรักษ์ โซน C จำนวน 192 ไร่

1460

0.png0.png7.png8.png0.png5.png8.png6.png
19 มกราคม 2565
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๔ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari