“ลุงตู่” ลงพื้นที่อยุธยา ขับเคลื่อนแผนบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยาตอนล่าง

 

 
image-1
IMAGE-2
 

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
          บ่ายวันนี้(3 มี.ค. 66) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี นายชูชาติ รักจิต รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายพงษ์ศักดิ์ เลียววงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน
 
นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เป็น 1 ใน 9 แผนงานของแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) มีมติเห็นชอบในหลักการ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จนออกสู่ชายทะเลอ่าวไทย ซึ่งจะช่วยลดภาระการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยให้กับพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างได้อีกทางหนึ่ง มีแผนดำเนินโครงการ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2568 – 2571 ประกอบไปด้วย
 
1. งานปรับปรุง/ขุดลอกคลองเดิม และอาคารบังคับน้ำ ช่วงตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ถึง คลองพิทยาลงกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จนออกสู่ชายทะเลอ่าวไทยระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร รวมทั้งปรับปรุงประตูระบายน้ำ 25 แห่ง และสถานีสูบน้ำ 1 แห่ง
2. งานปรับปรุงคลองเดิมระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างคลองถนน (Street Canal) บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 5 ระยะทางประมาณ 4.41 กิโลเมตร และก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองแนวลิขิต 1 (ระบายน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ ลงสู่คลองภาษีเจริญ) ความยาวประมาณ 6.99 กิโลเมตร อัตราการสูบน้ำรวม 30 ลบ.ม./วินาที
3. งานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด ระบายน้ำจากคลองภาษีเจริญลงสู่คลองมหาชัย ความยาวประมาณ 11.71 กิโลเมตร อัตราการสูบน้ำ 60 ลบ.ม./วินาที
4. งานปรับปรุงคันควบคุมน้ำทะเลพร้อมอาคารประกอบแนวคันแก้มลิงคลองมหาชัย–คลองสนามชัย ความยาวประมาณ 42 กิโลเมตร รวมทั้งปรับปรุง/ขุดลอกคลองมหาชัย ความยาว 19.42 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำในแก้มลิง และระบายน้ำออกจากแก้มลิงคลองมหาชัย–คลองสนามชัยลงสู่ทะเล
 
ปัจจุบัน กรมชลประทานได้ดำเนินการออกแบบโครงการต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการฯ หากโครงการฯแล้วเสร็จทั้งหมด จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านโครงข่ายคลองในแนวเหนือ-ใต้ และเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้ำและระบายน้ำของพื้นที่แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย รวมทั้งยังสามารถเพิ่มปริมาณการระบายน้ำลงสู่ทะเลได้มากขึ้น และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ในคลองสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้อีกทางหนึ่งด้วย