ชป.สนองแนวพระราชดำริ พัฒนาสระบ่อดินขาว สนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่

 

 
image-1
image-2
 

 

กรมชลประทาน ร่วมพัฒนาสระบ่อดินขาว จังหวัดนครสวรรค์ สนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้มีน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
 
วันที่ 3 ต.ค.63 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงาน ณ โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการ พัฒนาสระบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ 4.567 ตารางกิโลเมตร ความจุ 160,000 ลบ.ม. ทำหน้าที่เป็นแก้มลิงรับน้ำหลากจากเขาวง เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่แปลงเกษตรของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 766 ไร่ พืชส่วนใหญ่เป็น ข้าวโพด มันแกว หอมหัวใหญ่ ซึ่งปัจจุบันประสบปัญญาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำถูกกั้นกลางด้วยถนนและทางรถไฟสายเหนือ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลเข้าสระบ่อดินขาวได้
 
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ได้มอบหมายให้ กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันพัฒนาพื้นที่สระบ่อดินขาว 4 แนวทาง ได้แก่ 1.ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเขาวงเพื่อการอุปโภคบริโภค 2.แปลงเกษตรในพื้นที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 3.ฟื้นฟูทางน้ำเชื่อมต่อกับคลองชัยนาท 4.พัฒนาพื้นที่รอบสระบ่อดินขาวอย่างเป็นระบบ เพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้มีน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ รวมทั้งพัฒนาพื้นที่สระบ่อดินขาวให้เป็นพื้นที่แก้มลิง สามารถกักเก็บน้ำในฤดูฝน สำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ช่วยบรรเทาปัญหาทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง
 
ในส่วนของ กรมชลประทาน ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาตามแผนระยะเร่งด่วน ด้วยการขุดบ่อหน่วงน้ำ เพื่อดักน้ำและส่งน้ำเติมสระบ่อดินขาว จำนวน 3 แห่ง ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 แห่ง พร้อมทั้งพัฒนาแปลงเกษตรในพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ให้เป็นพื้นที่แก้มลิงของชุมชน รวมทั้งทำคลองไส้ไก่ เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำและลดตะกอน เชื่อมต่อระบบส่งน้ำเข้าแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ช่วยลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

1460

0.png0.png3.png1.png6.png3.png7.png4.png
27 ตุลาคม 2563
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๓ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari