รมว.กษ. ประชุมหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ร่วมกับสำนักงบประมาณ

 

 
image-1
image-2
 

 

วันที่ 13 มกราคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงบประมาณ โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ม.ร.ว. รณจักร จักรพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตร ผู้ช่วยรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 
ในการนี้ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนกล่าวถึงนโยบายการขับเคลื่อนภาคเกษตรสู่ความยั่งยืนภายใต้หลักตลาดนำการผลิต โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน 13 เรื่องสำคัญ ที่เชื่อมโยงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง อาทิ การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม การพัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ ประมง และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อบ่มเพาะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer การส่งเสริมสถาบันเกษตร ผู้ประกอบการ และ Start up เป็นหน่วยธุรกิจให้บริการทางการเกษตร (Agricultural Service Providers : ASP) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร การพัฒนาช่องทางการตลาด การเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) การทำประกันภัยพืชผล การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน การวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล Big Data เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงการจัดสรรงบประมาณการป้องกันเกี่ยวกับโรคระบาดทุกประเภท เพื่อป้องกันการสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรด้วย พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร้อมโครงการที่จะนำเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 เนื่องจากภาคการเกษตรเป็นภาคที่เป็นดั่งความหวังของคนทั้งประเทศ และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไวที่สุดในช่วงภาวะวิกฤตโควิด

 

1460

0.png0.png4.png0.png7.png5.png2.png5.png
27 กุมภาพันธ์ 2564
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๔ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari