กรมชลประทาน ร่วมประชุม Disruptive Change : เกษตรไทยต้องเปลี่ยนแปลง

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมสัมนาวิชาการ "Disruptive Change : เกษตรไทยต้องเปลี่ยนแปลง" พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นผู้แทนกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร และผู้แทน Start up เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและเสนอแนะแนวทางปรับเปลี่ยนในด้านเศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจการเกษตรของไทย
 
สำหรับการสัมนาในครั้งนี้ มุ่งหวังให้มีการผลักดันให้เกษตรกรไทยสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคงและหลุดพ้นจากความยากจน โดยเน้นแนวทางการดำเนินการในทุกมิติ ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทุกด้าน พัฒนาให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ พัฒนาฐานข้อมูล Big Data เชื่อมโยงการทำงานระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ให้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อยกระดับสู่การทำเกษตรสมัยใหม่และเกษตรแบบแม่นยำ (Precision Agriculture) สร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ นำกรอบแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio - Circular - Green Economy: BCG Economy) มาใช้ในการพัฒนา การส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ Startup เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตร (Agricultural Service Providers) ขณะที่ด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์รูปแบบการบริโภคในอนาคต (Future Food) และอาหาร เพื่อสุขภาพ (Functional Food) สินค้าเกษตรเพื่อพลังงานและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น สมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ สินค้าโปรตีนจากพืช (Plant Based) และพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น รวมถึงสร้างความสมดุลด้วยการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ภายใต้หลัก ตลาดนำการผลิต เพื่อแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาสินค้าตกต่ำ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และช่องทางการตลาดให้หลากหลาย และสิ่งสำคัญคือสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร โดยมีระบบประกันภัยพืชผลและการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกษตรกรประสบภัยพิบัติต่างๆ อย่างครอบคลุมด้วยเช่นกัน
 
ทั้งนี้ ในช่วงของการเสวนา หัวข้อ "Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม" ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ประกอบด้วย นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวผกากาญจน์ ภู่พุดตาล กรรมการ บริษัท ผกากาญจน์ จำกัด นายสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ไปจนถึงเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ในมิติของวิทยากรจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อพลิกโฉมภาคเกษตรไทย ให้เท่าทันกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
 
 

1460

0.png0.png7.png1.png2.png8.png7.png6.png
27 พฤศจิกายน 2564
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๔ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari