ประกาศและคำสั่งกรมชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (ดาวน์โหลดไฟล์) 

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมชลประทาน พ.ศ. 2565

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 104/2565 เรื่อง ระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์

Infographic ระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

system rid facebook