ประกาศคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัญและจัดหาที่ดิน เรื่อง การจัดหาที่ดิน เพื่อจัดสรรให้กับกลุ่มสมัชชาคนจน โครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ