ประกาศเจตนารมณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แนวทางการขับเคลื่อน "นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่" ของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศเจตนารมณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566