รองอธิบดีกรมชลฯ ตรวจประเมินระดับพื้นที่คัดเลือกสถาบันการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต จังหวัดน่าน

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
 
วันที่ 7 ม.ค.65 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการระดับพื้นที่ การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับกรม (รอบคัดเลือก) กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เขตโครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 โดยมี นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน คณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการตรวจประเมิน
 
ทั้งนี้ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 มีสมาชิก 783 คน รับน้ำชลประทานจากอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต พื้นที่โครงการ 2,760 ไร่ พื้นที่ชลประทานฤดูฝน 2,760 ไร่ ฤดูแล้ง 1,000 ไร่ มีระบบส่งน้ำจากอาคารควบคุมไปสู่คลอง RMC 4 โซน การบริหารจัดการน้ำของกลุ่มได้อาศัยแนวคิดการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบความคิดเห็นเดียวแบบระบบสั่งการเป็นการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการเชื่อมโยงการบริหารแบบเครือข่าย 1 คลอง 7 ฝ่าย 9 กลุ่มพื้นฐาน พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) บูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาคำนวณจำลองความจุของอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ และเพียงพอต่อกระบวนการทำงานของกลุ่มในรูปแบบใหม่ๆ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต มี จ่าสิบเอกอุดม มาขวา เป็นประธานกลุ่ม ยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานชลประทาน (คสป.) พื้นที่อ่างเก็บน้ำน้ำแหง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ สร้างความสำเร็จอย่างดียิ่ง เป็นต้นแบบในด้านการมีส่วนร่วมตามยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานอย่างแท้จริง

1460

0.png0.png7.png8.png0.png5.png8.png7.png
20 มกราคม 2565
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๔ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari