ชป.แจงสถานีสูบน้ำฯ บ้านยางชุมภูมิตำรวจ จ.ศรีสะเกษ ใช้งานได้จริง

 

 
image-1
IMAGE-2
 

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
          
กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีการร้องเรียนว่า “สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยางชุมภูมิตำรวจ ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ของกรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ก่อสร้างเมื่อปี 2558 งบประมาณ 14,790,000 บาท ตั้งแต่สร้างเสร็จไม่เคยเปิดใช้งานแบบจริง ๆ จัง ๆ จะโอนให้กับท้องถิ่นเขาก็ไม่รับ สภาพปัจจุบันถูกปล่อยทิ้งร้างกลายเป็น “อนุสาวรีย์คิดทำทิ้ง” เป็นที่เรียบร้อย น่าเสียดายงบประมาณเกือบ 15 ล้านที่โดนผลาญไปอย่างไร้ประโยชน์” นั้น
 
นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า สถานีสูบน้ำบ้านยางชุมภูมิตำรวจ ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นตามการร้องขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หลังก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2559 ได้มีการทดสอบระบบของสถานีสูบน้ำฯ พร้อมระบบส่งน้ำ พบว่าสามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์ได้กว่า 2,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์กว่า 200 ครัวเรือน ต่อมาโครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจตามระเบียบถ่ายโอนภารกิจปี 2550 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ (อบต.) แต่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญได้มีหนังสือตอบกลับมาว่า ไม่สามารถรับโอนภารกิจได้ เนื่องจากไม่มีความพร้อมด้านบุคลากรที่จะดูแลสถานีสูบน้ำดังกล่าว นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (อบจ.) ได้มีหนังสือตอบกลับว่า อบจ.ศรีสะเกษ ไม่มีความพร้อมด้านงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านนี้ จึงไม่สามารถที่จะรับโอนภารกิจสถานีสูบน้ำฯ ได้เช่นกัน ปัจจุบันโครงการชลประทานศรีสะเกษอยู่ระหว่างหารือร่วมกับคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อหาแนวทางในการใช้สถานีสูบน้ำฯ แห่งนี้ ให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้โดยเร็วต่อไป