ชป.เดินหน้ากำหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
 
วันที่ 19 เมษายน 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เพื่อรับฟังความก้าวหน้าและแนะแนวทางการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานและโครงการของแต่ละพื้นที่สอดคล้องไปตามวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด โดยมี ผู้อำนวยการจากสำนัก/กอง พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
 
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ทั้งหมด 11 แห่ง ได้แก่ การพัฒนากว๊านพะเยาและหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา การพัฒนาเวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย การพัฒนาบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก การพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ การฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร จังหวัดพิจิตร การพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร การพัฒนาแก่งน้ำต้อนและแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น การพัฒนาบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ และการพัฒนาหนองช้างใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ การพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ในแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นการสร้างความมั่นคงน้ำ รวมทั้งเป็นพื้นที่ชะลอน้ำและรองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝน สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้ในช่วงฤดูแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
 
ในการนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้มีข้อสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินงานแผนการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ในแต่ละพื้นที่ ให้มีการจัดทำแผนแม่บท (Masterplan) ให้เป็นไปตามปริมาณงาน การกำหนดระยะเวลา
การควบคุมงาน และงบประมาณให้มีความสอดคล้องกัน อีกทั้งให้จัดเตรียมแผนกิจกรรมหรือโครงการมีความต่อเนื่องกัน ด้วยการวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนิน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทำให้การขับเคลื่อนงานแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
 
 
 
 

1460

0.png0.png4.png7.png2.png5.png5.png9.png
12 พฤษภาคม 2564
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๔ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari