ชป.ขานรับมาตรการฯ คุมเข้มการระบาดของเชี้อไวรัสโควิด 19 ให้เจ้าหน้าที่ทำงานที่บ้านร้อยละ 80

 

 
image-1
image-2
 

 

 
กรมชลประทาน ขานรับมาตรการป้องกันและคุมเข้มการระบาดของเชี้อไวรัสโควิด 19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด พร้อมให้เจ้าหน้าที่ทำงานที่บ้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วย
 
นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) กรมชลประทาน เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และข้อสั่งการในการควบคุมโรค ผ่านทางระบบ Video Conference ไปยังหน่วยงานส่วนกลางและสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ทั่วประเทศ โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา รักษาราชการแทนรองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ดร.วัชระ เสือดี รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) และนายณัฐพล วุฒิจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เลขาศูนย์ฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก กอง เข้าร่วมประชุม ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าหรือโควิด19 ทำให้ปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อสะสมแล้วกว่า 37,453 คน และอาจมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น นั้น ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าระวังพร้อมวางมาตรการและแนวทางการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคให้ได้มากที่สุด
 
กรมชลประทาน จึงสั่งการไปยังหน่วยงานส่วนกลางและโครงการชลประทานทั่วประเทศ ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินการตามแผนป้องกันเหตุและการเผชิญเหตุให้ครบทุกมิติ เป็นไปตามมาตรการ DMHTTA ที่กำหนด รวมทั้งกำชับและเน้นย้ำบุคลากรให้ติดตามข้อมูลอย่างรอบด้าน และตรวจสอบคัดกรองบุคลากรอย่างเคร่งครัด หากพบผู้ติดเชื้อให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ศบค.) กำหนดไว้และเข้ารับการรักษาทันที ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงให้รีบตรวจหาเชื้อและพิจารณากักตัวหรือปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) อย่างน้อย 14 วัน และขอให้มีการซักซ้อมหรือเตรียมการเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แต่ละสำนัก กอง จัดทำแผนและมาตรการในการปฏิบัติงานจากที่บ้านหน่วยงานละไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือพิจารณาตามความเหมาะสมเต็มขีดความสามารถของแต่ละหน่วยงาน โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานแทน เพื่อมิให้กระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององค์กรและการบริการประชาชน สำหรับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ขอให้พิจารณาปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามคำสั่งของจังหวัดและสถานการณ์ ส่วนการจัดฝึกอบรม ประชุม รวมทั้งการสัมมนาต่างๆ ให้ปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์แทน พร้อมขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ให้งดร่วมกิจกรรม อาทิ งานเลี้ยงสังสรรค์ และหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีคนแออัด รวมทั้งเน้นย้ำให้บุคลากรจัดทำ Timeline ของตนเองให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็วหากเผชิญเหตุ นอกจากนี้ยังขอให้ติดตามสถานการณ์และประกาศ ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดต่างๆ รวมทั้งประสานข้อมูลกับศูนย์ฯ โควิดกรมชลประทาน อย่างต่อเนื่อง
 

1460

0.png0.png5.png0.png2.png3.png0.png3.png
16 มิถุนายน 2564
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๔ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari