ชป.ลุยขับเคลื่อนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร

 

 
image-1
IMAGE-2
 
 
 
กรมชลประทาน เดินหน้าศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร หนึ่งในโครงการตามนโยบายของรัฐบาล โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่อย่างเพียงพอ ทั้งช่วยลดปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม
 
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่ง เป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยทางคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีมติให้กรมชลประทานศึกษาปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2538 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารชลประทานที่มีอายุการใช้งานมานานหลายปี ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพในอนาคต
 
สำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง มีพื้นที่ชลประทาน 550,688 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไทรงาม อำเภอพรานกระต่าย อำเภอเมือง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอคีรีมาศ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กรมชลประทาน ได้วางแผนปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของประชาชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำของโครงการฯ สามารถบรรเทาปัญหาการขาดเเคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร การอุปโภคบริโภค รวมไปถึงการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
 
อนึ่ง การดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เป็นการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำต้นทุนในลำน้ำปิงให้มีประสิทธิภาพ สามารถวางกรอบการจัดสรรน้ำในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์ของน้ำ รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งกรมชลประทานพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินโครงการฯเป็นไปด้วยดี และก่อเกิดประโยชน์อย่างเกิดสูงสุดแก่ประชาชน
 
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
19 พฤษภาคม 2564
 
 
 

1460

0.png0.png5.png0.png2.png1.png5.png3.png
16 มิถุนายน 2564
ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๔ กรมชลประทาน | สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :   ictweb@rid.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และ Safari