ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

 รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

RID KPI 2565

ดาวน์โหลดไฟล์